Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
15-01-2018, 09:39
Post: #1
Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Szanowni Państwo mam pytanko czy można planować osobę pracującą w systemie zmianowym do wykonywania czynności służbowych w wymiarze krótszym niż 6 godzin?. Rozporządzenie mówi że służba w systemie zmianowym trwa od 6 do 12h lub 24. Chodzi o różne spotkania szkolenia dodatkowe czynności na które każą przyjeżdzać w ramach wykonywania obowiązków służbowych a rozliczają w jednostkach mniejszych niż 6 godzin? Traci się cały dzień a do czasu służby zaliczają tylko 2h. Jak to wygląda u was? Czy ktoś może mi pomóc?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
15-01-2018, 11:24
Post: #2
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Służba Nie może być krótsza niż 6h.
Szkolenie itp. może trwać choćby 1 h.
Niestety.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
15-01-2018, 12:53
Post: #3
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
(15-01-2018 11:24 )keyser soze napisał(a):  Służba Nie może być krótsza niż 6h.
Szkolenie itp. może trwać choćby 1 h.
Niestety.

A przepraszam skąd kolega czerpie taką wiedzę.W rozporządzeniu dot. czasu pracy nie ma ani słowa o jakimś podziale na służbę w terenie, szkolenia , wf itp.Jest jasno napisane od 6 godzin trwa zmiana , nie ma nic o tym że szkolenie od np. 1 godz.Dodatkowo w zarządzeniu KGSG jest jasny zapis że udział w szkoleniach i wf jest równoznaczny z pełnieniem służby.Idąc twoim tokiem rozumowania gdy jestem na np. szkoleniu i ulegnę wypadkowi to nie będzie to wypadek w służbie?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
15-01-2018, 23:09
Post: #4
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Ciekawe jak w MOSGu beda rozliczac treningi musztry kompanii reprezentacyjnej. Ludzie z oddzialu maja treningi w godzinach pracy, ludzie z PSG Gdynia i Gdansk musza specjalnie przyjechac na dniu wolnym do oddzialu na 3 godzinny trening raz w tygodniu. Pomijajac fakt, ze nikt nie ma w zakresie obowiazkow "musztry".
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 07:42
Post: #5
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Ustawa o SG:

Art. 37. Czas służby funkcjonariusza

1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, delegowanych do czasowego pełnienia służby poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 40 przeniesienie lub delegowanie funkcjonariusza do innej miejscowości, ust. 2, a także delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

Rozporządzenie: Dz.U.2009.95.794
2011.11.23 zm. Dz.U.2011.237.1416 § 1
2014.01.01 zm. Dz.U.2013.1708 § 1
2016.10.15 zm. Dz.U.2016.1585 § 1


§ 1. Rozporządzenie określa rozkład czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", oraz tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo.
§ 4. 1. W jednostkach organizacyjnych wprowadza się rozkłady czasu służby:
1) zmianowy - na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;
2) załogowy - na stanowiskach służbowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej, w okresie wykonywania czynności służbowych w składzie załogi jednostki pływającej Straży Granicznej wyznaczonej do pełnienia służby granicznej lub prowadzenia działań granicznych, w okresie pełnienia tej służby lub prowadzenia tych działań;
3) lotniczy - na stanowiskach służbowych, na których wykonywane są zadania na statkach powietrznych Straży Granicznej, w okresie wykonywania zadań na tych statkach, z wyłączeniem stanowisk służbowych związanych z obsługą bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej o masie startowej do 25 kg;
4) jednozmianowy - na pozostałych stanowiskach służbowych.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną", mogą ustalić indywidualny rozkład czasu służby funkcjonariusza:
1) jeżeli jest to podyktowane sposobem pełnienia służby lub inną szczególną potrzebą służby, a zadania lub czynności realizowane przez funkcjonariusza nie mogą być prawidłowo realizowane w ramach rozkładów czasu służby, o których mowa w ust. 1;
2) na pisemny wniosek funkcjonariusza, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem powierzonych mu zadań służbowych.
3. Rozkład czasu służby funkcjonariusza skierowanego na naukę, przeszkolenie lub szkolenie przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej jest określony regulaminem nauki, programem przeszkolenia lub szkolenia albo planem zajęć.
4. W przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu służby w zmianowym, załogowym, lotniczym i indywidualnym rozkładzie czasu służby ustala się zgodnie z wymiarem czasu służby obowiązującym w tym samym okresie w jednozmianowym rozkładzie czasu służby.
§ 4. 1. W jednostkach organizacyjnych wprowadza się rozkłady czasu służby:
1) zmianowy - na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;
§ 5. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, bez względu na dzień tygodnia, na zmiany trwające od 6 do 12 godzin lub 24 godziny, w zależności od rodzaju i sposobu pełnienia służby.
2. W placówkach Straży Granicznej obejmujących terytorialnym zasięgiem działania przejścia graniczne położone poza obiektem placówki czas trwania zmiany funkcjonariusza pełniącego służbę w tych przejściach można przedłużyć do 14 godzin za zgodą przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
3. Po zakończeniu zmiany trwającej od 6 do 12 godzin funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin. W przypadku zakończenia zmiany trwającej do 14 godzin czas na nieprzerwany wypoczynek przysługujący funkcjonariuszowi po zakończeniu zmiany ulega wydłużeniu o 2 godziny za każdą rozpoczętą godzinę służby powyżej 12. godziny trwania zmiany.
4. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, w każdym tygodniu udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakończeniu zmiany. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1, oraz w przypadku wprowadzenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby na określonej zmianie, czas udzielony na nieprzerwany wypoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
5. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające 24 godziny, udziela się 72 godzin na nieprzerwany wypoczynek po zakończeniu służby.
6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5, w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb służby oraz gdy jego nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły, czas udzielony na nieprzerwany wypoczynek może okresowo, nie dłużej jednak niż przez miesiąc, obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 48 godzin - przy zachowaniu normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą".
7. Funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie dłużej niż 10 godzin. Po 6 godzinach nieprzerwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz wykorzystuje przerwę trwającą co najmniej 30 minut, która może być zastąpiona przerwami trwającymi co najmniej po 15 minut każda, wykorzystanymi w okresie prowadzenia pojazdu. W okresie 24 godzin od rozpoczęcia służby, w ramach której funkcjonariusz wykonywał obowiązki polegające na kierowaniu pojazdem samochodowym, udziela się mu co najmniej 11 godzin na nieprzerwany wypoczynek.
8. Do czasu służby trwającej:
1) do 8 godzin - wlicza się 20 minut przerwy;
2) powyżej 8 godzin wlicza się 45 minut przerwy;
3) 24 godziny - wlicza się 60 minut przerwy.
9. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czas przerw można przedłużyć do 45 minut w służbie trwającej do 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej powyżej 12 godzin. Czas przerw ustala funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby.
10. W jednym dniu kalendarzowym funkcjonariusz może pełnić służbę tylko na jednej zmianie.
10a. Funkcjonariusz, który zakończył służbę pełnioną w ramach określonej zmiany, może, po okresie niezbędnym na nieprzerwany wypoczynek, o którym mowa w ust. 3, rozpocząć kolejną służbę, jeżeli od rozpoczęcia poprzedniej służby upłynęły co najmniej 24 godziny.
11. Długość poszczególnych zmian, godziny ich rozpoczęcia i zakończenia oraz czas udzielany na nieprzerwany wypoczynek ustala kierownik jednostki organizacyjnej, a w komórce organizacyjnej Komendy Głównej - kierownik tej komórki lub upoważnione przez nich osoby. Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością prawidłowego zdania i przejęcia służby, okresy trwania zmian następujących po sobie mogą się w części pokrywać.


Rozporządzenie nie rozróżnia czynności o charakterze służby i szkolenia i w żaden sposób ich nie różnicuje, że są jakoby "jakieś" szczególne obowiązki które mogą trwać krócej niż prawny ich wymiar. Czyli każda czynność o charakterze służbowym i zaliczana do 40 godzinnego tygodnia w myśl rozporządzenia jest służbą. Ustawodawca celowo ustalił minimalny czas służby dla osób pracujących w systemie zmianowym na 6 godzin w celu uniknięcia patologii, że np. osoba przychodzi na służbę po godzinę dziennie albo jak było kiedyś służby 2 razy po 4 godziny z 4 godzinami przerwy pomiędzy cząstkami służby. Ustawodawca dodatkowo wyklucza dwukrotnie pełnienie służby w tym samym dniu (czyli nie możecie kończyć i zaczynać służby w tym samym dniu). Jedyne co można robić to służbę wydłużać. A te 6 godzin bierze się z prostej kalkulacji tydzień ma 7 dni (w systemie zmianowym nie ma znaczenia dzień tygodnia) i mnożąc 7x 6 wychodzi delikatnie zawyżona tygodniowa norma czyli 42h. To samo ze szkoleniami jest bodajże wymóg min. 6h lekcyjnych szkolenia na kwartał na f-sza czyli przełoży się to na 6h czasu służbowego czyli jeden dzień służbowy.

Sporną sprawą jest zapis pkt. 3 nowelizacji z końca 2011 roku i jego indywidualna interpretacja dla osoby wykonującej swoje obowiązki w GJO (wcześniej rozporządzenie wykluczało tego typu praktyki w GJO). Oczywiście przełożeni będą ten zapis interpretować "pod siebie" (czyt. tak jak im akurat wygodnie) jednak ze strony formalno prawnej nie jest już to takie oczywiste i prawnik (a tym bardziej sąd) będzie potrafił wykazać tu szereg błędów. Występuje tu korelacja znaczeniowa zarówno terminów jak i form, które wzajemnie się wykluczają przy tym jedna z form daje praktycznie całkowitą dowolność gdzie ustawa jasno mówi o 40h służby tygodniowo.

3. Rozkład czasu służby funkcjonariusza skierowanego na naukę, przeszkolenie lub szkolenie przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej jest określony regulaminem nauki, programem przeszkolenia lub szkolenia albo planem zajęć.

Generalnie za nadzór nad prawidłową realizacją zapisów rozporządzenia odpowiada pracodawca czyli Komendant Oddziału a w jego imieniu czyni to Zarząd Graniczny ..a najlepszym interpretatorem jest zawsze sąd.

Dodam jeszcze opinię prawną dla f-szy, którzy mają stawić się w sądzie w charakterze świadka a sprawa dotyczy stricte czynności służbowych (często o to pytacie na PW).

http://www.zopodlaski.pl/index.php/88-op...granicznej

Pozdrawiam serdecznieSmile
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 11:52
Post: #6
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
W mandzuri można pełnić służby 2 razy w ciągu jednej doby tak jest robione w wielu psg .
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 13:38
Post: #7
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
w wietnamsko-mandzurskim wiele można, zmieniają ciągle 01 w kentaki a nic się nie zmienia.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 15:12
Post: #8
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Zgłosić do tam gdzie trzeba - WK/WG.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 17:16
Post: #9
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Znając życie w mandzurii i tak nikt nic z tym nie zrobi Wink
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 17:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2018 18:01 przez krissg.)
Post: #10
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Furtką do nadużyć dla przełożonych jest tutaj indywidualny tok pełnienia służby.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
16-01-2018, 19:50
Post: #11
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
(16-01-2018 17:16 )davidk3 napisał(a):  Znając życie w mandzurii i tak nikt nic z tym nie zrobi Wink

I tu się mylisz - jeśli dostaną konkretny przykład łamania przepisów to zareagują - nikt nie będzie ryzykował przykrywania lewizny. Zresztą z tego co wiem to jedna placówka była już prześwietlana pod kątem planowania służb.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
17-01-2018, 09:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2018 09:43 przez Johnyq.)
Post: #12
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Mocny anonim do komendy głównej albo ministerstwa i macie u siebie komisję.Sprawdzone.pozniej jest lista osob do ukarania i wytyczne z wykrzyknikiem.Za dobrej zmiany nikt się nie będzie podkładał i tuszował łamania prawa pracownika.za PeŁo jeszcze to przechodziło
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
17-01-2018, 16:29
Post: #13
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
A co robi Związek Zawodowy, śpi?
Jak w Kętrzynie śpi to trzeba wysłać chociaż maila do szefa związków w Warszawie.
Przecież to podstawowa działalność związkowa - ochrona funków :-(
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19-01-2018, 03:10
Post: #14
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
A dysponuje ktoś może wzorem takiego pisma? I do kogo to adresować?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19-01-2018, 17:01
Post: #15
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
(17-01-2018 09:42 )Johnyq napisał(a):  Mocny anonim do komendy głównej albo ministerstwa i macie u siebie komisję.Sprawdzone.pozniej jest lista osob do ukarania i wytyczne z wykrzyknikiem.Za dobrej zmiany nikt się nie będzie podkładał i tuszował łamania prawa pracownika.za PeŁo jeszcze to przechodziło

Nowe czasy. Kiedyś to ludzie wstydzili się takich rzeczy, dziś tym się szczycą.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19-01-2018, 18:27
Post: #16
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
I nawet jest nowa nazwa na takich - "sygnalista" Smile
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19-01-2018, 21:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2018 21:56 przez chomop1.)
Post: #17
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
(19-01-2018 18:27 )keyser soze napisał(a):  ... - "sygnalista" ...
Nie słyszałem pojęcia, ale niestety tych "sygnalistów" jest coraz więcej i co najważniejsze anonimowychUndecided
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
24-01-2018, 15:19 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2018 15:21 przez Bieszczadzki tygrys.)
Post: #18
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Czyli planowanie tylko na 1,5 godziny w-fu, odprawy służbowej lub 2-4 godzin szkolenia nie jest zgodne z wspomnianym rozporządzeniem ? A co w przypadku np. planowania na 2 godziny odprawy służbowej, później 2 - 3 godziny przerwy i 11 - 12 godzin służby.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
24-01-2018, 18:47
Post: #19
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
(24-01-2018 15:19 )Bieszczadzki tygrys napisał(a):  Czyli planowanie tylko na 1,5 godziny w-fu, odprawy służbowej lub 2-4 godzin szkolenia nie jest zgodne z wspomnianym rozporządzeniem ? A co w przypadku np. planowania na 2 godziny odprawy służbowej, później 2 - 3 godziny przerwy i 11 - 12 godzin służby.
Haha. Nie mów żeśmy z tej samej placówki bo mam to samo Big Grin
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
26-01-2018, 08:58
Post: #20
RE: Służby krótsze niż 6 godzin w systemie zmianowym
Tu jest taka chwytająca za serce historia, którą najpierw przeczytajcie...

Policjant z Częstochowy zemdlał na służbie. Sąd przyznał mu odszkodowanie

http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/polic...kodowanie/

Mamy jakąś tam historię Policjanta, który słabnie i walcząc z komisją w efekcie końcowym otrzymuje od Policji (czyt. skarbu państwa) odszkodowanie za stracone zdrowie. Tak odbierze to 99% osób, które zapozna się lekturą. Ale czy aby na pewno jest to jedyne przesłanie tej historii. Pracując w formacjach mundurowych można wysnuć pewną hipotezę....

Ano mamy tu policjanta X, który namiętnie chodzi na nocki przy tym doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że łamane są jego prawa (służby planowane są niezgodnie z zapisem rozporządzenia o rozkładzie czasu służby Policjanta). F-sz nie jest z tego faktu zadowolony a nie chce oficjalnie występować przeciwko swojemu przełożonemu (grafikowemu). Przy tym ma jakąś tam kontuzję barku. I jak tą sytuację cywilizowanie rozwiązać? Ano czeka do służby, która ewidentnie będzie niezgodna z zapisem rozporządzenia czasowego. Podejmuje czynności służbowe (zapewne po to aby wzmocnić czynnik zagrożenia w służbie) i w ich trakcie "słabnie", przy tym pojawia się komplikacja zdrowotna w postaci kontuzji barku. W efekcie końcowym idzie na L4. I jakie to za sobą niesie skutki? Ano Policjant przebywa na zwolnieniu 3 miesiące. W związku z tym, że zdarzenie miało miejsce w służbie otrzymuje 100% uposażenia. Powołuje się też komisję do zbadania okoliczności wypadku i ta jednoznacznie stwierdza że złamane zostały zapisy rozporządzenia odnośnie czasu służby f-sza. Komisja działa na zlecenie Komendanta Wojewódzkiego i zapewne jej głównym zadaniem jest zatuszowanie zdarzenia gdyż wychodzą w tym zdarzeniu zaniedbania tegoż Komendanta Wojewódzkiego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem w jednostkach terenowych prawa. Komisja chcąc nie chcąc jednoznacznie potwierdza, że złamane są przepisy czyli mamy już winnego - grafikowego bądź wyższego przełożonego, który te grafiki zatwierdzał plus obligatoryjne wytyczne zakazujące łamania praw pracowniczych przez przełożonych w danej jednostce terytorialnej Policji. W związku z tym, że Policjantowi stała się krzywda, która była następstwem łamania przepisów przez przełożonych dochodzi on w sądzie (w jego przypadku jedynym bezstronnym organie) odszkodowania za stracone zdrowie i sąd mu takie odszkodowanie przyznaje. Odszkodowanie wypłaca Policja czyli skarb państwa. Wiadomo, że skarb państwa nie lubi wypłacać za czyjąś niekompetencję a mając winnego zaniedbań Policja może dochodzić od niego zwrotu "strat budżetu" i zapewne tak uczyni. Co na tej historii zyskuje nasz bohater? Ano ma 3 miesiące wolnego ze 100% pensji, otrzymuje extra świadczenie i wraca do pracy w której to już nikt (przynajmniej przez jakiś czas) nie będzie łamał zapisów rozporządzenia czasowego.

To jest taka dosyć banalna historia. Pytałem o tą kwestię znajomą prokurator i ona mówiła, że Policjanci często idą "grubiej" i przy łamaniu praw rozporządzenia odnośnie czasu służby walą w przełożonych z KK 231 wzmacniane 218. Tu pozostaje kwestia zebrania nie budzącego wątpliwości materiału dowodowego. Wyroki są w zawiasach ale niosą ze sobą skutki dodatkowe.....

Czyli widzicie jak prosta historia ..wcale prostą być nie musiWink
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Your Website | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS